cz | en

“Language is a process of free creation; its laws and principles are fixed, but the manner in which the principles of generation are used is free and infinitely varied. Even the interpretation and use of words involves a process of free creation.”
Noam Chomsky

Co je to soudní překlad?

Soudní překlad

Soudní překlad (soudně ověřený, ověřený, úřední překlad, překlad s překladatelskou doložkou či překlad ověřený soudním překladatelem) se skládá z dokumentu ve výchozím jazyce a jeho překladu do cílového jazyka. Překlady se soudním ověřením se sešívají se zdrojovým textem, buď s originálním dokladem nebo s jeho ověřenou kopií. K tomu se připojí tzv. překladatelská doložka opatřená kulatým razítkem soudního překladatele jmenovaného Ministerstvem spravedlnosti České republiky. Soudní překladatel svým podpisem a razítkem stvrzuje, že překlad souhlasí s textem přiložené listiny. Překladatelská doložka je psána stejným jazykem jako překlad listiny, takže lze takový dokument použít i pro zahraniční úřady.

Účel soudního překladu

Soudní překlady jsou nezbytné u oficiálních dokumentů požadovaných institucemi činnými ve správním i soudním řízení, při styku s úřady, soudy a policejními orgány, pokud je jazyk těchto dokumentů odlišný od jazyka, v němž byl vydán originál dokumentu.

Formální náležitosti soudního překladu

Soudní překlad je vždy opatřen překladatelskou doložkou soudního překladatele a otiskem kulatého razítka se státním znakem České republiky, které ověřují, že se jedná o doslovný překlad původního textu a obsah významově souhlasí s originálním dokumentem. Splňuje tak požadavky a nároky státních orgánů České republiky na překládání cizojazyčných dokumentů pro účely úředních úkonů, v zahraničí pak podmínky pro předkládání českých oficiálních dokumentů u orgánů dané země. V případě komunikace mezi firmami či soukromými osobami pak zaručuje správnost překladu cizojazyčných dokumentů do příslušného jazyka, což je důležité např. u právně závazných dokumentů smluvního charakteru. K soudním překladům se připojuje vždy příslušný dokument ve výchozím jazyce, a to pro úřední úkony nejlépe v podobě originálu či notářsky ověřené kopie. Ověřovací doložka musí rovněž být přeložena.

Legalizace/superlegalizace

V návaznosti na obsah mezinárodních úmluv je ve stanovených případech u soudních překladů stanovena povinnost provádět i ověření vyššího stupně, tzv. legalizaci či superlegalizaci. Legalizací se rozumí úřední ověření pravosti podpisu na příslušné listině, superlegalizací opatření doložky k dokumentu, která garantuje, že cizozemská listina byla ověřena či vydána oprávněnou osobou. Překlady mohou být rovněž opatřeny apostilou (apostille), která dokládá pravost razítka a podpisu na listině a je nutná pro použití v zahraničí. Pokud tak stanoví mezinárodní smlouva, může ve zvláštních případech apostila nahrazovat superlegalizaci.

Služby a ceny

Soudní překlady

Související služby

Ceny

Soudní překlady osobních a typizovaných dokumentů (rodné listy, oddací listy, úmrtní listy, vysvědčení, potvrzení o studiu, diplomy, výpisy z rejstříku trestů, výpisy z obchodního rejstříku atd.)

490,- Kč/1 NS cílového textu,
(NS - normostrana = 1800 znaků včetně mezer)

Soudní překlady právních dokumentů (společenské smlouvy, zakladatelské smlouvy, stanovy společnosti, notářské zápisy, plné moci, soudní rozsudky, závěti, pracovní smlouvy, daňová přiznání, výkazy zisků a ztráty, rozvahy, přehledy o peněžních tocích, atd.)

690,- Kč/1 NS cílového textu

Nejsem plátce DPH, tudíž výše uvedené ceny jsou konečné.

V případě zaslání složky soudního překladu doporučenou poštou účtuji po ČR poštovné a balné ve výši 200,- Kč.

Tlumočení

Vzdělání a praxe

Vzdělání

2010 – 2011

1998

1990 - 1996

Studijní pobyty a další vzdělání


Praxe

1998 – současnost

Překladatelská činnost a tlumočení pro orgány státní správy a pro orgány činné v trestním řízení (policie, státní zastupitelství a soudy); soudní překlady právních dokumentů (právo obchodních společností, občanské, pracovní, rodinné, správní a trestní právo) a účetních dokumentů (účetní výkazy, auditorské zprávy, přehledy o peněžních tocích, atd.) pro různé právní kanceláře a obchodní společnosti; kompletní překladatelský a tlumočnický servis pro jednotlivce.

2005 – 2009

Jednatelka společnosti Private Property Partners s.r.o., Praha, Česká republika. Společnost zaměřená na poskytování služeb investičního poradenství a správy majetku s cílem vyhledávat unikátní příležitosti pro investory na realitním trhu v České republice.

1997 - 2005

Asistentka jednatele a projektová manažerka ve společnosti Amesbury s.r.o. , Praha, Česká republika. Developerská společnost se zaměřením na výstavbu moderních logistických center s působností ve východní a střední Evropě. Koordinace a aktivní účast na řízení všech fází projektu (nákup pozemků, financování projektů, řízení výstavby, správa nemovitostí, marketing, pronájem, účetnictví, vedení kanceláře, vztahy s veřejností, atd.)

Irena Nováková

KONTAKT

Fakturační adresa:
Roháčova 93, 130 00 Praha 3
IČ: 75799723

Tel: 724 903 390
E-mail: in@soudpreklad.cz

Kancelář:
Újezd 19, 118 00 Praha 1 - Malá Strana